Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME /
GDPR (General Data Protection Regulation )

a KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei, rt.-nél, mint üzemeltetőnél, be van biztosítva a hatályos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 18/2018 számú törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (továbbiakban: „Törvény”).

1. Az érintett személy jogai

A személyes adatok feldolgozásának jogalapjától függetlenül az érintett személynek joga van: hozzáférni a személyes adataihoz, kijavítani a személyes adatokat, törölni („elfelejtéshez” való jog), korlátozni a feldolgozást, korlátozni az adatok hordozhatóságát, a kifogáshoz való jog gyakorlása, az automatikus feldolgozás jogát, ideértve a profilozást, a feldolgozás korlátozásának joga, a Felügyeleti hatósághoz, a Szlovák Köztársaság Személyes Adatok Védelmének Hivatalához benyújtott panaszokat a személyes adatok védelmére irányuló eljárás kezdeményezésére.

1.1 Práva dotknutých osôb,podľa NARIADENIA
1.2 Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva a aký je postup prevádzkovateľa pri napľňaní práv dotknutej osoby,
1.3 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,
1.4 Vzor tlačiva na “Uplatenie si práva dotknutej osoby”.

2. Az érintett személlyel szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítése

A személyes adatok tisztességes és átlátható feldolgozásának alapelvei megkövetelik az érintett személy tájékoztatását a feldolgozás folyamatáról és a személyes adatok feldolgozásának céljáról. Az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat az üzemeltető, a KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei, rt. előírja az érintettől származó személyes adatok megszerzésekor, vagy ha a személyes adatokat más forrásból szerezték be, ésszerű időn belül a személyes adatoknak a rendelettel és a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti kézhezvételét követően.

2.1. Informácie o spracúvaní osobgných údajov na základe súhlasu
2.2. Informačná povinnosť - Monitorovanie
2.3. Informačná povinnosť - Registratúrny poriadok
2.4. Informačná povinnosť - Oznamovanie protispoločenskej činnosti
2.5. Informačná povinnosť - Slobodný prístup k informáciám
2.6. Informačná povinnosť - Opravný prostriedok k zákonu Slobodný prístup k informáciám
2.7. Informačná povinnosť - Súdne spory
2.8. Informačná povinnosť - Sťažnosti
2.9. Informačná povinnosť - Vedenie účtovníctva prevádzkovateľa
2.10. Informačná povinnosť - Zverejňovanie zmlúv
2.11. Informačná povinnosť - Predmzluvný vzťah smerujúci k Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
2.12. Informačná povinnosť - Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na dodávku vody
2.13. Informačná povinnosť - Evidencia zmlúv zo zmluvných vzťahov
2.14. Informačná povinnosť - Uplatnenie si práva dotknutej osoby