Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR (General Data Protection Regulation )

je u prevádzkovateľa KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len “Zákon”).

1.Práva dotknutých osôb

Bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na: prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie (právo “na zabudnutie”), na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, právo namietať, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie na automatizované spracúvanie vrátane profilovania, na obmedzenie spracúvania, na podania sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

1.1 Práva dotknutých osôb,podľa NARIADENIA
1.2 Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva a aký je postup prevádzkovateľa pri napľňaní práv dotknutej osoby,
1.3 Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov,
1.4 Vzor tlačiva na “Uplatenie si práva dotknutej osoby”.

2.Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spracúvania osobných údajov spravodlivo a transparentne si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencií spracovateľských operácií, a o účeloch spracúvania osobných údajov. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osobe prevádzkovateľ KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

2.1. Informácie o spracúvaní osobgných údajov na základe súhlasu
2.2. Informačná povinnosť - Monitorovanie
2.3. Informačná povinnosť - Registratúrny poriadok
2.4. Informačná povinnosť - Oznamovanie protispoločenskej činnosti
2.5. Informačná povinnosť - Slobodný prístup k informáciám
2.6. Informačná povinnosť - Opravný prostriedok k zákonu Slobodný prístup k informáciám
2.7. Informačná povinnosť - Súdne spory
2.8. Informačná povinnosť - Sťažnosti
2.9. Informačná povinnosť - Vedenie účtovníctva prevádzkovateľa
2.10. Informačná povinnosť - Zverejňovanie zmlúv
2.11. Informačná povinnosť - Predmzluvný vzťah smerujúci k Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
2.12. Informačná povinnosť - Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou na dodávku vody
2.13. Informačná povinnosť - Evidencia zmlúv zo zmluvných vzťahov
2.14. Informačná povinnosť - Uplatnenie si práva dotknutej osoby