Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť

 • výstavba inžinierskych sietíI
 • Inžinierske činnosti vo vodnom hospodárstve

Činnosť technického oddelenia:

Poskytovanie vyjadrení k projektovej dokumentácii

 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii k vydaniu územného rozhodnutia alebo stavebného povolenie – rodinný dom, drobná stavba
 • vyjadrenie k PD novostavby alebo rekonštrukcie so zmenou parametrov, resp. vybudovaním nových prípojok
 •  vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám (nové, resp. rekonštrukcie) – ohlásenie drobnej stavby
 • predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia
 • vyjadrenia k havarijným plánom
 • vyjadrenie k PD napojenia na existujúce inžinierske siete
 • rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) stav. objekty polyfunkčé, priem. a ostatné objekty
 • dochádza k zmene napojenia, ku kolízií s inžinierskymi sieťami v prevádzke KOMVaK, a.s.
 • vyjadrenie k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky a pod.)
 • vyjadrenie k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov

Poskytovanie podkladov

 • stanovenie technických podmienok pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod / verejnú kanalizáciu
 • stanovenie technických podmienok zriaďovania alebo odstraňovania vodovodnej / kanalizačnej prípojky
 • zakreslenie podzemných vedení – orientačne
 • poskytnutie iných podkladov a technických údajov
 • poskytnutie podkladov z GIS v digitálnej forme
 • grafické vytlačenie podkladov z GIS

Kontakt:

Ing. Viola Heiszki
Tel.: 00421 35 321 4009
E-mail: viola.heiszki@komvak.sk

Ing. Jana Molnárová
Tel.: 00421 35 321 4008
Mobil: 00421 918 574 600
E-mail: jana.molnarova@komvak.sk