Obchodná kancelária

Obchodná kancelária

ŽIADOSŤ O ZRIADENIE VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY ŽIADOSŤ O MONTÁŽ VODOMER

V prípade predloženia vyplnenej žiadosti je k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd potrebné ešte odovzdať:

Právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • výpis z listu vlastníctva
 • stavebné povolenie
 • kompletnú projektovú dokumentáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Fyzické osoby:

 • doklad totožnosti
 • výpis z listu vlastníctva
 • stavebné povolenie
 • kompletnú projektovú dokumentáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky

ZMENA ODBERATEĽA, UKONČENIE ODBERU VODY

Odber je možné ukončiť buď žiadosťou o demontáž vodomeru alebo prepisom na nového majiteľa (zmenou odberateľa). Doklady potrebné k zmene odberateľa:

Právnické osoby:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • výpis z listu vlastníctva

Fyzické osoby:

 • doklad totožnosti
 • výpis z listu vlastníctva

Pri zmene odberateľa sa pôvodný odber považuje za ukončený podpísaním zmluvy s novým odberateľom. Pôvodný odberateľ musí k ukončeniu zmluvy vyrovnať všetky prípadné dlžoby až do stavu vodomeru, s ktorým preberá odber nový majiteľ. Preto je potrebné, aby sa ku zmene dostavili ako pôvodný tak aj nový majiteľ nehnuteľnosti.

Ak pôvodný odberateľ nepožiada o demontáž vodomeru a objekt používa nový majiteľ, ktorý sa neprihlásil k uzavretiu zmluvy, je pôvodný odberateľ povinný platiť vodné a stočné až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom.

V prípade že sa objekt dáva do prenájmu a majiteľ žiada vodomer prepísať na nájomníka, zmluva sa uzatvára súčasne s vlastníkom aj nájomníkom, pričom je potrebné predložiť list vlastníctva majiteľa, nájomnú zmluvu a v prípade odberov pre právnické osoby výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.

Adresa spoločnosti:

E. B. Lukáča 25
945 01 Komárno
Tel.: 00421 35 77 222 77
Mobil: 00421 905 231 684

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7.30 – 11.30 ; 13.00 – 14.30
Streda: 7.30 – 11.30 ; 13.30 – 16.00
Piatok: 7.30 – 11.30 ; 13.00 – 14.30