Ďialkové odčítanie vodomerov

Ďialkové odčítanie vodomerov

Systém rádiového diaľkového odčítania vodomerov – HYDRORADIO

Systém rádiového diaľkového odčítania vodomerov je nový spôsob zefektívnenia práce vodárenských spoločností. Jej hlavným prínosom je zníženie nákladov na odčítanie vodomerov, presné a rýchle odčítanie množstva spotrebovanej vody, možnosť odčítania v presne stanovený dátum, vylúčenie ľudského faktora ako aj zrýchlenie fakturácie. Tento moderný trend vo vodárenstve je zavedený v mnohých štátoch západnej Európy a už aj v podmienkach našej firmy, KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.. Celý systém spočíva vo vybavení meračov snímačom impulzov, miniatúrnym vysielačom a na strane odpočtov ručným prenosným počítačom prepojeným s rádiovým prijímačom.

Klasický spôsob odčítania má niekoľko slabých miest:

  • Všetky vodárenské spoločnosti sa stretávajú s problémom prístupnosti vodomerov. Preto celý proces odčítania je zdĺhavý a niekedy aj nerealizovateľný. V takýchto prípadoch potom vodárenské spoločnosti pristupujú k fakturácii na základe odhadov priemernej spotreby z prechádzajúcich období, čo môže byť značne nepresné alebo sú odkázané na údaje, ktoré im poskytne odberateľ. V poslednom období podobné problémy vznikajú pri luxusných obytných štvrtiac, kde je zvýšená ochrana súkromia ako aj v inštitúciách regulovaným pohybom osôb ako sú napríklad peňažné ústavy.
  • V prípade ručného odčítania je tu možnosť ľudskej chyby, či už úmyselnej alebo neúmyselnej. Z toho potom vznikajú problémy pri úhrade vodného a stočného, ktoré niekedy končia až súdnym sporom.
  • Najmä v prípadoch zmeny cien je problém odčítať stav vodomerov v stanovený dátum. Vodárenské spoločnosti to riešia vyšším počtom pracovníkov na odpočet vodomerov, čo zvyšuje mzdové náklady. V prípade rádiového odčítania vodomerov je možné odčítať vodomery k stanovenému dátumu a potrebný počet pracovníkov je možné znížiť na jednu štvrtinu až pätinu pôvodného stavu pracovníkov.
  • Nakoľko celý proces prebieha bez ľudského zásahu do údajov, je prakticky možné vyfakturovať vodné a stočné okamžite.

Celý systém sa skladá z hardvérovej a softvérovej časti.

Hardware

Základom je vodomer, ktorý musí byť vybavený s možnosťou snímania údajov. Prakticky to znamená, že musí byť vybavené s reed relé, čo je v súčasnosti možné v podstate u všetkých druhoch vodomerov, či už bytových, domových alebo priemyselných. Signál snímaný z vodomeru pomocou reed relé je privedený do vysielača, ktorý ho spracuje a vpravidelných intervaloch ich odvysiela. Dosah vysielača závisí samozrejme odokolia, teda od miesta umiestnenia vysielača, pohybuje sa do 400 m. Signál vysielaný vysielačom je prijímaný rádiovým prijímačom, ku ktorému je pripojený ručnýprenosný počítač PDA, do ktorého sú ukladané zozbierané údaje. PDA slúži aj na programovaniavysielačov na vodomeroch, kde sa programujúpožadovanésnímané hodnoty, ako aj parametre odberného miesta. Tento proces prebieha cez pripojitelnú optickú hlavicu.

Software

Aplikačný sw v PDA riadi komunikáciu prijímača, vedie odpočtára stanovenou trasou, poskytuje prehľady o vykonanom odpočte a umožňuje odkladanie aktívnych poznámok. Výhodou systému je možnosť ľubovolného prechodu z manuálneho na automatický (rádiový) odpočet. Aplikačný sw preberá a priamo odovzdáva údaje do fakturačného programu.