Európska vodná charta

Európska vodná charta

Európska charta o vode bola vyhlásená 6. mája 1948 v Strasburgu.

 • Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
 • Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
 • Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
 • Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy.
 • Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
 • Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
 • Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
 • V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi.
 • Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
 • Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
 • Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov.
 • Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.