Elektronická fakturácia

KOMVaK – Vodárne kanalizácie mesta Komárna, a.s. už od roku 2017 ponúka svojím odberateľom možnosť zasielania daňových dokladov – faktúr elektronickou cestou. Táto služba je bezplatne k dispozícii všetkým odberateľom, ktorým boli doteraz faktúry zasielané klasickou poštou.
Vďaka elektronickej faktúre získa odberateľ možnosť dostávať faktúry ako elektronický súbor vo formáte pdf. Faktúra je zasielaná na definovanú e-mailovú adresu odberateľa. Elektronický spôsob zasielania faktúr ponúka v porovnaní so štandardným zasielaním tlačených dokladov poštou niekoľko nesporných výhod, ako napríklad

  • rýchlejšie doručenie faktúry po jej vysavení
  • obmedzenie straty zásielky v priebehu doručovania
  • dlhší čas na spracovanie faktúry odberateľom
  • ochrana životného prostredia

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. ponúka zavedenie elektronickej fakturácie zákazníkom formou Súhlasu so zasielaním elektronickej faktúry. V prípade Vášho záujmu Vás žiadame o vyplnenie a podpísanie súhlasu a jeho zaslanie poštou na adresu: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno alebo elektronickou poštou na adresu soz@komvak.sk

  • Súhlas je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.komvak.sk v sekcii „Na stiahnutie“ alebo v obchodnej kancelárii našej spoločnosti.
  • Po obdržaní písomného súhlasu vystavené faktúry Vám už budú doručované elektronicky, a teda nebude nutné zasielať Vám faktúry v papierovej verzii.
  • Pre Vaše otázky je Vám k dispozícii naša obchodná kancelária na E.B. Lukáča 25, kontakt telefón 035 7722277, 0905 231684, e-mailsoz@komvak.sk, www.komvak.sk

Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti

KOMVak