Informácia o kvalite vody

  • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vám týmto informuje, že dňa 16.6.2022 sme odbržali výsledky rozborov pitnej vody zo dňa 10.6.2022, ktoré boli odobraté na ul. Baštová, Zlievarenská, Krivá a Ul. Okružná akreditovanou spoločnosťou a pitná voda VYHOVUJE v sledovaných parametroch v zmysle vyhlášky 247/2017 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody.
  • KOMVaK a.s. dnešným dňom ukončila montáž spätných klapiek na vodovodných prípojkách časti vetvy verejného vodovodu na časti ul. Baštová. Spätné klapky zabránia vniknutiu vody z iného zdroja do distribučného systému.
KOMVak