Oprava strechy na ČOV Komárno

Na čistiarni odpadových vôd v Komárne bola zrealizovaná oprava plochých striech na objektoch kalového a plynového hospodárstva, ktorých havarijný stav ohrozoval technologické zariadenia a samotnú statiku jednotlivých objektov. Prevedené práce boli dňa 08.09.2017 prevzaté za účasti primátora Mesta Komárno Ing. László Stubendeka, viceprimátora Mesta Komárno Mgr. Béla Keszegh, GR spoločnosti KOMVaK Mgr. Patrika Rumana a dodávateľa stavby G.Z. BAU, s.r.o. v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Gejzom Zsidekom.

KOMVak