Nová Osada – pre najľahšie pripojenie podávajte žiadosť do júna 2023

Spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna  ukončila na jeseň 2022 výkopové práce súvisiace s výstavbou verejného vodovodu v mestskej časti Nová Osada „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“. V rámci stavby bolo vybudované vodovodné potrubie v celkovej dĺžke cca 4 300m. Prvá časť v dĺžke 2250 m bola skolaudovaná a daná do užívania v priebehu roka 2021.

Naša spoločnosť zahájila proces na zabezpečení vydania užívacieho vodoprávneho povolenia, tzv. kolaudáciu stavby aj pre novovybudovanú časť v dĺžke 2050m, ktorú plánujeme dať do užívania ihneď po jej právoplatnosti.  Po vydaní vodoprávneho povolenia bude možné Vašu nehnuteľnosť pripojiť na verejný vodovod.

Náklady na zriadenie vodovodnej prípojky, vrátane spätných úprav, znáša vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej je vodovodná prípojka zriadená. Proces na príprave realizácie vodovodnej prípojky môžu obyvatelia zahájiť už pred skolaudovaním daného úseku, a to prípravou  „Projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby“ a následným zabezpečením vyjadrení správcov sietí  k PD a vybavením vydania „Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby“ na Stavebnom úrade Komárno.

V mesiaci jún 2023 plánuje naša spoločnosť realizovať finálne spätné úpravy komunikácie nad verejným vodovodom v tých úsekoch Novej Osady, kde bol verejný vodovod uložený v trase komunikácie, tzn. v ceste. Tieto práce neboli realizované do finálnej podoby z dôvodu, že sme chceli umožniť jednoduchšie napojenie obyvateľov na verejný vodovod bez  nutnosti rozkopávky komunikácie nad verejným vodovodom.

Preto vás žiadame, v prípade záujmu o napojenie na verejný vodovod, realizovať čo najskôr zriadenie prípojky do termínu spätných úprav – asfaltáže, aby sa predišlo nutnosti rozbúrania nového povrchu komunikácie nad novovybudovaným verejným vodovodom.

KOMVak