Čistenie dažďových vpustov Máj 2023

Nedávne búrky a prívalové dažde nám ukázali, že naša práca je účinným spôsobom, ako minimalizovať riziko zaplavených ulíc, minimalizovali prípadné vzniknuté skody a ochrániť tak vašu bezpečnosť a majetok v našom krásnom meste.

Jednou z priorít je pravidelná údržba a čistenie dažďových vpustov, ktoré sú dôležité pre odvodnenie a správny tok dažďovej vody počas búrok. Pred nedávnymi dažďami sme zrealizovali opatrenia, ktoré nám umožnili udržať dažďové vpusty v optimálnom stave. Tým sme zabezpečili rýchle odvádzanie vody a minimalizovali riziko záplav v oblastiach, kde by inde hrozili problémy.

V mesiaci máj sme takto vyčistili spolu 74 ďažďových vpustov na uliciach

• Budovateľská
• Považská
• Priateľstva
• Vnútorná Okružná
• E.B.Lukáča

Napriek našej snahe sa však na niektorých úsekoch v Komárne hromadila voda. Mestské komunikácie spravujeme na základe zmluvy my, avšak štátne úseky, cesty II. a III. triedy vykonáva samosprávny kraj , alebo organizácie ním poverené.
Vaša podpora a pochvaly nám dávajú silu pokračovať v našom záväzku zabezpečovať spoľahlivé služby v našom krásnom meste Komárno.

Ďakujeme

Priebežne čistíme viac ako 2500 vpustov, ktoré sa znova a znova upchávajú, najmä po prudkých dažďoch. Ak viete o upchatých vpustoch v Komárne, oznámte nám to na t. č. 035/7722277, alebo 0850 777 999.

KOMVak