Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK

Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., formou obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predaj nehnuteľného majetku, rekreačnej chaty v Patinciach so súp. č. 99, p. č. 4245/99 vrátane príslušenstva pozemkov parc. č. 4245/99, 4245/269 podľa LV č. 408, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Patince, obec Patince PSČ 946 39, okres Komárno.

  • Minimálna kúpna cena: 27.800 €

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, znenie súťažných podmienok, základnú informáciu o predmete súťaže je možné získať – na internetovej stránke spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., www.komvak.sk,

  • na emailovej adrese sekretariat@komvak.sk
  • sídle spoločnosti KOMVaK – Vodárne kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B.Lukáča 25945 01 Komárno v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
    telefonický kontakt 035/3214013.
KOMVak