PRIPOJENIE NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU

Pripojenie na verejný vodovod je počas zimných mesiacov každoročne od 15.10. pozastavené, z dôvodu výkyv a nízkych teplôt, ktoré by mohli ohroziť prevádzku vodovodných a kanalizačných potrubí. 🌡

❄️ KOMVaK a.s. oznamuje, že od 15.3.2024 môžu žiadatelia podávať žiadosti o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Žiadateľ o pripojenie musí spĺňať technické podmienky určené prevádzkovateľom týkajúcich sa miesta a spôsobu pripojenie na verejný vodovod a kanalizáciu.

Všetky potrebné podklady a postup na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky nájdete na našej web stránke

KOMVak