Tlačová správa k poruche na verejnom vodovode

Tlačová správa k poruche na verejnom vodovode v MČ Nová Stráž dňa 16.11.2018

  • Za účelom odstránenia poruchy bol nevyhnutné uzavrieť prívodné potrubie DN 400, ktorým je zásobovaná MČ Nová Stráž a obecné verejné vodovody v obciach Zlatná na Ostrove, Čalovec, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň.
  • Odstávka vody bola operatívne nahlásená na príslušné obecné úrady.
  • Celkovo bolo odstavené od dodávky vody 79,5 km vodovodného potrubia, z ktorého 39,5 km v materiálu PVC a 40,0 km z kovového materiálu (liatina a oceľ).
  • Znovuuvedením prívodného potrubia do prevádzkového tlaku (od 4,6 do 5,2 MPa) dochádza k strhnutiu vnútorných inkrustov potrubia z kovového materiálu, ktoré spôsobuje senzorické znečistenie vody (žltá až hnedá voda).
  • Po ukončení prác na odstránení havárie postupným napúšťaním potrubia bolo hlavné vedenie preplachované cez hydranty osadené na sieti. Celkovo bolo vypustených pri preplachov 300 m3 vody počas večerných hodín dňa 16.11. a nasledujúci deň, t. j. 17.11.2018
  • Spoločnosť KOMVaK a.s. chce ubezpečiť všetkých odberateľov, že dodávaná voda je pravidelne kontrolovaná prostredníctvom zmluvného dodávateľa – akreditovaného laboratória podľa schváleného harmonogramu odberov na vybraných odberných miestach vo všetkých zásobovaných lokalitách v rozsahu minimálnych a úplných analýz (mikrobiologické a fyzikálne a chemické skúšky ) v zmysle platnej legislatívy. Výsledky analýzy ktoré sa nachádzajú v prílohe tejto správy nepreukázali žiadne prekročenie povolených limitných hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.

Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti
predseda predstavenstva
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
tel.:+421/ 35- 3214000
mobil: 0905981318
patrik.ruman@komvak.sk
www.komvak.sk

Stiahnite si

Tlačová správa k poruche na verejnom vodovode
KOMVak