Aký je postup pri zriadení vodovodnej prípojky? (Nová Osada)

Dňa 19.10.2022 boli ukončené výkopové práce na poslednej etape stavby „Prívod a rozvod vody Nová Osada – mestská časť Komárno“ v rámci ktorej bolo vybudované vodovodné potrubie v dĺžke cca 2 050 m (na mape vyznačené červenou). Naša spoločnosť zaháji proces na zabezpečení vydania užívacieho vodoprávneho povolenia, tzv. kolaudáciu stavby. Po jeho vydaní bude možné Vašu nehnuteľnosť pripojiť na verejný vodovod. Predpoklad ukončenia kolaudačného procesu je jar 2023. Náklady na zriadenie vodovodnej prípojky znáša vlastník nehnuteľnosti, ku ktorej je vodovodná prípojka zriadená. 

Aký je postup pri zriadení vodovodnej prípojky?

 1. Je potrebné si dať vypracovať Projektovú dokumentáciu pre ohlásenie drobnej stavby (PD) pričom obsahuje: situáciu umiestnenia stavby a popisom existujúceho stavu a navrhovaného riešenia pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod (VV)

–    trasu vodovodnej prípojky (VP), materiál

 • umiestnenie Vodomernej šachty (VŠ) , siete VV
 • typ VŠ a jej rozmery
 • technická správa s údajmi: Qm, Qh [l.s-1 alebo m3 .h-1 (maximálna denná a   maximálna hodinová potreba vody)
 • kladačský plán VP a osadenie vodomeru
 • Zabezpečenie vyjadrení k PD správcov sietí 
 • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča, 94501 Komárno

https://komvak.sk/Žiadosť o vyjadrenie

 • Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
 • SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 852 11 Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava

Po jeho vydaní je možné pristúpiť k realizácii vodovodnej prípojky.

 • Zabezpečte si výkopové práce
 • Zabezpečte si VŠ  – prefabrikovanú rozmerov 1200x900x1800 mm alt. certifikovanú plastovú vodomernú šachtu
 • Plastovú VŠ si je možné u nás objednať pri podaní žiadosti o zhotovenie vodovodnej prípojky

Po predložení Žiadosti a následnej kontrole splnenia technických podmienok bude realizované napojenie na verejný vodovod v dohodnutom termíne

KOMVak