Upozornenie!

KOMVaK a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Vás týmto informuje o opätovnom výskyte zhoršenia kvality pitnej vody, ktoré bolo preukázané na základe vyhodnotenia odobratých vzoriek dňa 6.6.2022 na ul. Okružná cesta (v úseku od K. Kacza po ul. Zlievarenskú), ul. Zlievarenská, Baštová a ul. Krivá, o čom nás telefonicky informovala RÚVZ Komárno dňa 10.6.2022. Naša spoločnosť pristupuje okamžite k preplachu vodovodnej siete a jej následnej dezinfekcii v tejto lokalite. Do času potvrdenia vyhovujúcich výsledkov rozboru kvality pitnej vody Vám odporúčame o zabezpečenie pitného režimu balenými vodami.

V ostatných lokalitách Leteckého pola sa znečistenie na iných, ako uvedených uliciach nepotvrdilo.

Je vysoko pravdepodobné, že zhoršenú kvalitu pitnej vody spôsobuje iný zdroj vody (studňa s čerpadlom), s ktorou je vodovodná prípojka niektorej z nehnuteľností prepojená.

Týmto od 13.6.2022 pristupujeme k výkopovým prácam a fyzickej kontrole jednotlivých napojení na verejnú vodovodnú sieť. Z tohto dôvodu je od tohto termínu nutné počítať v ul. Baštová cesta (v úseku od K. Kacza po ul. Zlievarenskú) s obmedzenou dodávkou pitnej vody ako aj obmedzenou premávkou z dôvodu prebiehajúcich výkopových prác.

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená na rohu ulíc Zlievarenská a Baštová.

KOMVak