Upozornenie!

  • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vás informuje, že z dôvodu výskytu zhoršenej kvality vody na ul. Zlievarenská, ul. Baštová (od ul. Zlievarenskej po ul. Szinnyeiho) a ul. Krivú vám v týchto lokalitách odporúčame používať na priamu spotrebu len balenú vodu, resp. vodu z cisterny s pitnou vodou, ktorá bude pristavená na rohu ul. Zlievarenská a Baštová.
  • KOMVaK a.s. od nahlásenia prvého podnetu systematicky pracuje na zistení príčiny lokálneho znečistenia, keďže znečistenie sa na iných, ako uvedených uliciach v lokalite ani inde v meste nepotvrdilo.
  • Po intenzívnych vykonaných opatreniach, preplachoch siete a vykonaných meraniach je s vysokou pravdepodobnosťou zrejmý zdroj znečistenia a to prepojený vlastný zdroj – studňa s vodovodnou prípojkou na ul. Okružná, v úseku od Komáromi Kacza o ul. Zlievarenskú.
  • Z dôvodu bezprecedentnej situácie naša spoločnosť pristúpi k uzavretiu všetkých vodovodných prípojok v tomto úseku ul. Okružná a ich opätovné napojenie bude možné až po fyzickej kontrole samotnej vodovodnej prípojky a vlastného zdroja u jednotlivých nehnuteľností.
  • Po odhalení zdroja znečisťovateľa bude naša spoločnosť vymáhať spôsobenú škodu a postúpi oznámenie o zisteniach príslušným orgánom.
  • V dotknutej lokalite sa môže vyskytnúť senzoricky zhoršená kvality vody, z dôvodu intenzívneho preplachu jednotlivých vetiev verejného vodovodu.
KOMVak