Výkopové práce MČ Nová osada

KOMVaK a.s. Vám oznamuje, že od dňa 1.8.2022 budú vykonávané výkopové a montážne práce súvisiace s realizáciou vodovodného potrubia v MČ. Nová Osada, v lokalite označenej v mapke. Žiadame Vás aby ste svoje motorové vozidlá v danej lokalite neparkovali na ulici, aby bolo možné pracovať systematicky a aby vozidlá pri výkopových prácach neprekážali a nedošlo […]

Upozornenie!

KOMVaK a.s. – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. Vás týmto informuje o opätovnom výskyte zhoršenia kvality pitnej vody, ktoré bolo preukázané na základe vyhodnotenia odobratých vzoriek dňa 6.6.2022 na ul. Okružná cesta (v úseku od K. Kacza po ul. Zlievarenskú), ul. Zlievarenská, Baštová a ul. Krivá, o čom nás telefonicky informovala RÚVZ Komárno dňa 10.6.2022.

Upozornenie!

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vás informuje, že z dôvodu výskytu zhoršenej kvality vody na ul. Zlievarenská, ul. Baštová (od ul. Zlievarenskej po ul. Szinnyeiho) a ul. Krivú vám v týchto lokalitách odporúčame používať na priamu spotrebu len balenú vodu, resp. vodu z cisterny s pitnou vodou, ktorá bude pristavená na rohu ul. Zlievarenská a Baštová.

Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu

Napúšťanie bazénov z verejného vodovodu predstavuje pre vodovodnú sieť mimoriadny nárazový odber s veľkým objemov, pri ktorom môže voda dosahovať vysoké rýchlosti prúdenia. Vo vodovodnej sieti môže dochádzať k nárazovým zmenám hydraulických pomerov, čo môže spôsobovať prechodné zakalenie vody alebo pokles tlaku v sieti. Zákal vody nemá vplyv na kvalitu pitnej vody.

KOMVak